Záruka

Článek 1 – Podmínky týkající se platnosti záruky

1.1 Společnost König S.p.A. zaručuje, že sněhové řetězy vyráběné a prodávané společností  König (dále jen “Výrobek”) bude bez materiálových vad a vad vyplývajících z výroby po dobu 5 let od doby nákupu, který je doložen platným nákupním dokladem.  

1.2 Aby záruka byla platná, záruční doklad musí být doložen platným nákupním dokladem (přepravní dokumenty, faktura, nebo příjmovým dokladem), uvádějícím jméno prodejce, datum nákupu nebo dodání, popis výrobku a nákupní cenu.

1.3 Tato záruka nebude platná a ztratí svoji vymahatelnost jestliže nakupující:

  1. a) nenahlásí vadu na nakoupeném výrobku v období, které nebude delší jak dva měsíce, potom co byla vada zjištěna,
  2. b) zařídí práci, opravu nebo náhradu Výrobku přímo nebo prostřednictvím třetí strany jiné jak je společnost König.

Článek 2 – Rozsah záruky

2.1 Jestliže se během platnosti záruky objeví vada na Výrobku způsobená konáním nebo opomenutím společnosti König, společnost König napraví vadu v materiálu nebo vadu způsobenou při výrobě opravou nebo výměnou (podle vlastního uvážení) vadné části bez poplatku za nahrazenou část nebo práci pro nakupujícího.

2.2 V případě, že společnost König nahradí Výrobek. Společnost König si vyhrazuje právo to udělat dalším modelem toho samého typu a nakupující není oprávněn požadovat výměnu novým modelem.

2.3 Náklady na vrácení Výrobku ponese nakupující.

2.4 Služby vykonané v době záruky neprodlužují dobu záruky. Následovně, jestliže Výrobek nebo část tohoto Výrobku je nahrazena, nová doba záruky se na Výrobek nebo jeho jednotlivou část nevztahuje, protože pouze původní datum nákupu se bude brát v úvahu.

Článek  3 – Výhradní ustanovení

3.1 Tato záruka se nevztahuje na následující:

  1. a) vady Výrobku způsobené opotřebením, zanedbáním, nedbalým zacházením nebo nedostatečnou údržbou nakupujícího způsobenou tím, že nedodržoval pokyny a doporučení uvedené v montážním návodu Výrobku a jeho provozních a údržbových manuálech.
  2. b) vady výrobku způsobené nadměrnou rychlostí (ve vztahu k rychlosti doporučené společností König v instalačních, provozních a údržbových manuálech), vady po dopravních nehodách nebo vady na vozidlech, kde je Výrobek instalován
  3. c) poškození způsobené dopravou, nebo vinou okolností a/nebo případy způsobené vyšší mocí, které v žádném případě nebudou způsobeny jednáním nebo opomenutím společnosti König

Článek 4 – Omezení zodpovědnosti výrobce

4.1 Společnost König nebude zodpovědná za jakékoliv zranění nebo poškození, které může vzniknout přímo nebo nepřímo , osobám, věcem nebo zvířatům, které nastanou nedodržováním pokynů poskytnutých v instalační příručce Výrobku, provozních a údržbových manuálech.

Článek 5 – Informace

5.1 Pro informace a vysvětlení ve vztahu k této záruce, kontaktujte prosím nejbližšího dealera společnosti König nebo dealera, u kterého jste zakoupili Výrobek. Informace ohledně dealerů najdete na www.konigchain.com

* * * * *

Tato záruka bude považována jako doplnění a nebude nahrazovat jakákoliv práva zákazníka/nakupujícího, na které má nárok, a neporušuje ustanovení Směrnice 1999/44/EC and Legislative Decree No. 206 of September 6, 2005, o tom co zákazník může uplatňovat proti prodávajícímu na základě právních záruk.